Адвокатска кантора
Богданови и Маринов
Начало  l   Услуги  l   Цени  l   Екип  l  Контакти

ЕКИП

Адвокат ТЕОДОРА БОГДАНОВА

Адвокат Теодора Богданова завършва право през 1997г. През 1998г. адвокат Теодора Богданова след стаж в Софийски градски съд, полага успешно изпита за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието и през същата година се вписва в регистъра на Софийска адвокатска колегия.

Адвокат Теодора Богданова се специализира главно в гражданското право – разводи, трудови спорове, имуществени спорове, съдебни делби, спорове, свързани със земеделски земи, реституция, дела, свързани със застрахователни обезщетения, спорове, свързани с изпълнението на гражданско-правни и търговски сделки, изпълнителни дела, търговски спорове.

Адвокат ЛИЛИЯ БОГДАНОВА

От 2000г. адвокат Лилия Богданова работи в нотариална кантора. През 2007г. завършва право. През 2008г. след стаж в Софийски градски съд, адвокат Лилия Богданова полага успешно изпита за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, след което адвокат Лилия Богданова в продължение на две години работи като помощник-нотариус в същата кантора. През 2010г. адвокат Лилия Богданова успешно полага изпита за адвокати и се вписва в регистъра на Софийска адвокатска колегия. Адвокат Лилия Богданова е специализирана във вещното право и по-специално сделките с недвижими имоти, търговското право, облигационното право, въпроси, свързани с трудовото и осигурителното законодателство, данъчно право, право на интелектуална собственост, търговски марки и патенти.

Адвокат ПАВЕЛ МАРИНОВ

Адвокат Павел Маринов завършва право през 1996г. През 1997г. след стаж в Софийски градски съд, полага успешно изпита за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието.

Адвокат Павел Маринов е работил като следовател в Столична следствена служба, включително и в Транспортния отдел на същата, като следовател по тежки пътно-транспортни произшествия. От 2002г. е член на Софийска адвокатска колегия.

Адвокат Павел Маринов е специалист по наказателни и административни дела в това число защита правата на гражданите при съставяне на неправилни и незаконосъобразни актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановление и други актове на органите на изпълнителната власт, защита при настъпване на ПТП, представителство в досъдебното и съдебното производство, представителство при сключване на споразумения с прокуратурата, защита правата на гражданите при задържане от органите на МВР