Адвокатска кантора
Богданови и Маринов
Начало  l   Услуги  l   Цени  l   Екип  l  Контакти

НАКАЗАТЕЛНО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:

Адвокатите от адвокатска кантора "Богданови и Маринов" ще окажат пълно съдействие и защита от самото начало до края на наказателния процес пред всички инстанции /МВР, МО, Агенция Митници, Районни съдилища, Окръжни съдилища, Апелативни съдилища, Върховен касационен съд, Специализирани съдилища, Военни съдилища, както и пред съответните им по ранг прокуратури, като:

ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА:

Адвокатите от адвокатска кантора "Богданови и Маринов" оказват защита правата на гражданите при съставяне на:

ЦЕНИ

Основен принцип в работата на адвокатите в адвокатска кантора "Богданови и Маринов" винаги е бил достъпността на правната помощ. Цените на оказваните от адвокатите в адвокатска кантора "Богданови и Маринов" услуги, винаги са били съобразявани с този принцип, при спазване на нормативните изисквания. Размерът на възнагражденията се определя конкретно за извършената услуга по договаряне с клиента и е съобразено с НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.

Вижте още »