Адвокатска кантора
Богданови и Маринов
Начало  l   Услуги  l   Цени  l   Екип  l  Контакти

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

ДРУЖЕСТВЕНО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

ДРУГИ ВИДОВЕ УСЛУГИ

ЦЕНИ

Основен принцип в работа на адвокатите в адвокатска кантора "Богданови и Маринов" винаги е бил достъпността на правната помощ. Цените на оказваните от адвокатите в адвокатска кантора "Богданови и Маринов" услуги, винаги са били съобразявани с този принцип, при спазване на нормативните изисквания. Размерът на възнагражденията се определя конкретно за извършената услуга по договаряне с клиента и е съобразено с НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.

Вижте още »